RideruteLolland

RideruteLolland blev i 2005 etableret som et initiativ under Landdistriktsnetværk Lolland.

Visionen var  at kunne tilbyde natur- og kulturoplevelser over hele Lolland forbundet med et sammenhængende net af trygge rideruter. Ruterne planlægges tematisk i forhold til de lokale natur/kulturværdier som kan opleves på Lolland.

Riderutenettet skulle tænkes sammen med regionens vandre- og cykelruter på udvalgte strækninger og brugerne skulle informeres om chancen for at møde andre typer brugere og om hvordan de i så fald skulle forholde sig til det.

Lokale arbejdsgrupper:

Det var tanken at ruterne skulle udvikles i et samarbejde mellem  lokale ryttere-kuske,  lodsejere, kommuner og naturbeskyttelsesforeninger. Det sidste for at sikre, at aktiviteter og færdsel i landskabet fortsat blev afpasset til områdets bæreevne.

Initiativgruppen bestod af Annelise Bach Nielsen, Hunseby; Kaj Larsen og Annette Greenfort, Vestenskov.

Forprojekt Naturpark Maribosøerne:

For at udvikle et bæredygtigt koncept for RideruteLolland søgte vi midler i hhv. Direktoratet for Fødevarer- Erhverv og Friluftsrådet, som hver bevilgede 156.000 kr til etablering af et forprojekt i Naturpark Maribosøerne i tæt samarbejde med Engestofte-Søholt gods og Lolland Kommune.  Området under Søholt er idag åbent for ridning og hestevognskørsel mod køb af års- eller dagskort. Se mere om lokalområdet her. Se mere om Søholt her.

Forprojektet havde til formål at undersøge flg. forhold:

- Aftaler mhp. færdsel til hest på privat ejendom

- Udformning af rute og rastepladser

- Ridetegnsordning og administration heraf

- Ruteskiltning

- Informations- og formidlingsmateriale

- Elektronisk formidling via website

- Formidling af områdets særegne natur- og kultur samt historier

se www.naturparkmaribo.dk

Forprojektet omfattede en testrute ad offentlige småveje, private jord- og skovveje samt udyrkede arealer, samt et forsøg med fællesfærdsel for gående, cyklende og ridende på den kommunale 'Jernbanestien' mellem Maribo og Rødbyhavn. Ruten bliver ialt på 40-50 km (opdelt i forskellige rutelængder og -forløb), og der er to muligheder for primitiv overnatning. Overnatningen tilbydes på Hejrede Friluftsgård (www.hejrede.dk) i shelters eller eget telt og ved 'Bursø Hestehave', Hestehavevej 7, Bursø.

Testruten blev som udgangspunkt tilrettelagt med henblik på:

• store naturoplevelser.

• mindst mulig motoriseret trafik

• mulighed for primitiv overnatning i shelters eller telt

• mulighed for parkering af biler med hestetrailer forskellige steder fordelt rundt på ruten

Hensigten var at teste flg.:

- slitage på veje og stier

- orientering via generel kommunikation og skiltning

- oplevelser af natur/kultur/landskab

- møder med andre typer brugere

- sikkerhed

Forankring og fremtid

Lolland Kommune har arvet projektet fra tidligere Maribo Kommune, og kommunens Sektor for Udvikling og Erhverv støtter projektet praktisk og ved at indtænke det i kommunens overordnede strategi for bosætning og turisme.

Følgegruppe

Forprojektet bliver evalueret af repræsentanter for Engestofte-Søholt, Lolland og Guldborgsund Kommuner. Følgegruppen tager stilling til mulige fremtidige driftsformer for udvikling af rideruter efter forprojektets afslutning.

Baggrund

’Himmel og hav’ er Lollands største aktiv og et oplagt tilbud til naturrytteren. De lange kyststrækninger, badestrandene langs hele sydkysten, småøerne Femø, Fejø og Askø nord for Lolland, det særegne kyst- og strandmiljø ved Nakskov fjord og ikke mindst: Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle Sø - Danmarks tredjestørste sammenhængende sølandskab - lige ved Maribo by.

Ryttere fra Damgårds Rideskole, Lollands sportsrideklub og Dansk Islands Hesteforening - parade under indvielse af skovrejsningsprojektet ved Nakskov d. 19. april 2007.

Imidlertid er mulighederne i dag for at ride ud i det fri risikofyldt, idet der på Lolland er udpræget mangel på stier og ruter i landskabet, hvor hest og rytter må og kan færdes trygt. Det betyder, at rytterne skal følge de offentlige veje, hvor de ifølge færdselsloven ikke har lov til at benytte cykelstier eller fortove, og derfor er tvunget til at holde sig tæt ved eller på kørebanen.

Webmaster: Louise Svendsen  | Tlf.: 3013 9663 | louisefenja@hotmail.com