Persondataordning

Retningslinjer for håndtering af Personoplysninger 
Riderute Lolland-Falster
23-05-2018
 
Riderute Lolland-Falsters dataansvar (Hent printvenlig version her)
Foreningen Riderute Lolland-Falster, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
 
Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.
 
Personoplysninger om forhenværende medlemmer slettes efter 5 år, jf. Bogføringsloven.
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Riderute Lolland-Falster er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.
 
Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:
Foreningens CVR-nr: Der er ikke et CVR nr
 
Kontaktperson: Louise Svendsen
Telefonnr.: 30139663
Mail: louisefenja@hotmail.com
 
Behandling af personoplysninger
Foreningen behandler følgende personoplysninger:
• Almindelige personoplysninger på medlemmer:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, mobilnr, e-mail og fødselsår.
 
Her indsamler foreningen oplysninger fra:
Normalt får foreningen oplysningerne fra dig.
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:
Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.
 
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen, herunder jf. vedtægterne samt deklarationen
• Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation
 
Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Er foreningens generelle medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af generalforsamlingsreferat (og hvad foreningen ellers måtte foretage sig).
• Som led i foreningens aktiviteter
• Administration af din relation til foreningen
 
Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent.
• Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).
 
Samtykke
Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke, da medlemskab af foreningen betinger bestyrelsens muligheden for at indkræve kontingent samt udsende indkaldelse til generalforsamling og nyhedsbrev.
 
Videregivelse af dine personoplysninger
Foreningen videregiver ikke personoplysninger, og heller ikke til virksomheder til markedsføring.
 
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab. Dine rettigheder Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.
 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken
Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.
 
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
 
(Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside)
 
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
 
 
 
 
Revisionshistorik Bilaget er udarbejdet af
Riderute Lolland-Falster 1. udgave, 23-05-2018
 
 
 
Webmaster: Louise Svendsen  | Tlf.: 3013 9663 | louisefenja@hotmail.com